HOP–OFF

web stavby podklad-15.jpg

Neviditeľná

čistiareň

Nová vodná linka, celková prestavba a rozšírenie ÚČOV, Praha

Prejsť sa po streche čistiarne odpadových vôd už nebude nič zložité! V okolí zoologické záhrady Troja budú totiž všetky nádrže novej vodnej linky umiestnené pod zemov a nad jej stropnou doskou pre vás sadíme park.

Viac o projekte
Lokalita: Praha
Investor: Magistrát hl. m. Prahy
Realizácia: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 10/2015 - 09/2018
Popis

Celková prestavba a rozšírenie ÚČOV v Prahe, Etapa 001 - Nová vodná linka s hodnotou zhruba 5,8 mld. Kč patrí medzi najväčšie investície a je najrozsiahlejším  projektom hlavného mesta za posledných päť rokov. Prahe zaistí primeranú úroveň čistenia odpadových vôd v súlade s normami EÚ na kvalitu odtoku a zároveň prispeje k skvalitneniu životného prostredia nielen v okolí Cisárskeho ostrova.

Práce začali založením stavebnej jamy s pomocou podzemnej tesniacej steny a výkopom zeminy o objeme cca 382 000 m³. Časť zeminy musela byť odvážaná pomocou lodí. Vo februári 2016 potom sa začali práce na železobetónových konštrukciách v objekte Hrubého a mechanického predčistenia.

Hrubé a mechanické predčistenie
Objekt Hrubého a mechanickho predčistenia slúži ako prvý stupeň čistenia odpadových vôd. Je osadený technológiou pre odstránenie hrubých nečistôt a predovšetkým šiestimi nádržami pre primárnu sedimentáciu a separáciu tuku a piesku. K tomu slúži lapáky piesku a flokulačná zóna, ktoré sú ich súčasťou

Biologická vodná linka
Z objektu hrubého a mechanického predčistenia nateká voda dvoma betónovými prítokovými žľabmi do biologickej vodnej linky - zostavy zakrytých nádrží, v ktorých prebieha odstránenie dusíka procesom nitrifikácie a denitrifikácie a odplynenia. Objekt pozostáva zo štyroch samostatných liniek so spoločnou predradenou regeneračné nádrží vždy pre dve linky.

Dosadzovacie nádrže
Dosadzovacie nádrže predstavujú zostavu 2 x 20 pozdĺžnych nádrží so stredovým kolektorom. Sú vybavené reťazovými hrabáčmi - kal nimi bude trvalo hrabaný do zberných nádrží vo dne nádrží. Plávajúce kaly na hladine zbierané smerom k odtoku a odvádzané pomocou žľabu do samostatných nádrží. Z kalových nádrží je vratný kal čerpaný do regeneračných nádrží a na kalové hospodárstvo, ktoré je spoločné pre obe vodné linky. Pre čerpanie vratného kalu je tu osadené 48 čerpadiel.

Tretí stupeň čistenia
Predčistená voda z dosadzovacej nádrže je privádzaná kanálom do priestoru objektu tretieho stupňa čistenia, ktorý pomocou chemického zrážania železitými soľami znižuje celkovú koncentráciu fosforu. Objekt sa skladá z troch samostatných liniek s predradenými miešacími a flokulačnými nádržami.

Povodňová čerpacia stanica
Celá nová vodná linka sa nachádza v oblasti, kde hrozia povodne. Posledným z rozhodujúcich objektov Novej vodnej linky je preto Povodňová čerpacia stanica. Tá sa uplatňuje v prípade povodňových stavov od Q5 do Q20, kedy už vyčistená voda neodteká gravitačne z NVL. Čerpacia stanica je navrhnutá na hydraulickú kapacitu biologického stupňa, tj. 6,0 m3 / s. Celá stavba je zakrytá a chránená až do výšky hladiny, ktorú priniesli povodne v roku 2002. Prahou vtedy pretekalo cez 5 tisíc m3 vody za sekundu.

Celková základná koncepcia riešenia prestavby a rozšírenie ÚČOV spočívala vo výstavbe novej vodnej linky, ktorá teraz prevezme až 50% pritekajúcich odpadových vôd, ďalej vo výstavbe hlavnej čerpacej stanice a nátokov na ÚČOV a v rekonštrukcii existujúcej ÚČOV. Množstvo odpadovej vody pritekajúcej na novú a existujúcu vodnú linku ÚČOV bude riaditeľné. Základné rozdelenie prietokov je síce 50:50, ale prakticky bude možné meniť rozdelenie až do vyčerpania látkovej či hydraulickej kapacity viac zaťažené linky. Určitý minimálny prietok odpadovej vody oboma linkami ÚČOV však musí byť zachovaný. Vďaka novej vodnej linke potom bude zaistený požadovaný stupeň čistenia odpadových vôd, eliminovaná pachová záťaž, zredukovaný hluk a zvýšená spoľahlivosť prevádzky čistenia odpadových vôd vrátane protipovodňového zabezpečenia celej prevádzky.