Ochrana osobných údajov

 1. Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o., so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 298 170 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v zmysle NariadeniA Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon") disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami podľa čl. 32 Nariadenia, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém
s cieľom zabezpečiť:

 • dostupnosť, integritu  a  spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými technológiami,
 • ochranu osobných údajov pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením
  a zachovanie ich dôvernosti,
 • identifikáciu potenciálnych problémov a zdrojov narušenia a predchádzania im.
 1. Uchádzač o zamestnanie

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti ako Prevádzkovateľom sa vykonáva na základe „Súhlasu“ so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý poskytne uchádzač.

Prevádzkovateľ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu. Uchádzač má právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odoslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, budú tieto vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

 1. Nájomníci

Spracúvanie osobných údajov nájomníkov sa vykonáva v zmysle čl.  6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, v ktorom sa uvádza: „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o nájomníkoch spracúva spoločnosť ako Prevádzkovateľ, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 1. Práva dotknutej osoby
 • Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme
 • k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť
 • a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať spoločnosť ako Prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, spoločnosť ako Prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený našu spoločnosť ako Prevádzkovateľa požiadať, aby prestala používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré má o Vás, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebuje využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať našu spoločnosť ako Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste našej spoločnosti ako Prevádzkovateľovi poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré získala naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ od Vás na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej Ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa. V prípade, ak nemá naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebude naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o Vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak kontaktujte našu spoločnosť ako Prevádzkovateľa prostredníctvom Formulára žiadosti o prístup k osobným údajom.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúva naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje, obráťte sa na poverenú Zodpovednú osobu, ktorej adresa je rostislav.kolacek@hochtief.cz alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa. Zodpovedná osoba našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa preskúma Vašu námietku a bude s Vami spolupracovať, aby sa táto záležitosť vyriešila.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Ing. Rostislav Koláček
Telefon: +420 257 406 062
Mobil:    +420 603 828 258
E-mail:  poverenec@hochtief.cz