POLITIKA SYSTÉMU INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny HOCHTIEF a svojou činnosťou sa sústreďuje na realizáciu stavebných projektov v oblasti pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstva. Vníma svoju povinnosť ako bežný štandard byť spoľahlivým, rešpektovaným a zodpovedným partnerom pre svojich zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov aj pre všetky ostatné zainteresované strany, s ktorými sa stretáva pri všetkých svojich podnikateľských aktivitách.

Systém manažérstva v spoločnosti HOCHTIEF SK je integrovaný a zahŕňa oblasti manažérstva kvality (ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001). Je neustále rozvíjaný a jeho efektívnosť je sústavne zvyšovaná.

HOCHTIEF SK s.r.o. v súlade so svojou stratégiou stanovuje nasledujúce zásady, ku zaisteniu ktorých sa zaväzuje Vedenie spoločnosti a požaduje ich presadzovanie a dodržovanie:

  • Považovať spokojnosť zákazníkov za hlavný ukazovateľ, starostlivo ju sledovať a vyhodnocovať a vďaka tomu trvale zlepšovať služby, ktoré poskytujeme a produkty, ktoré dodávame.
  • S našimi dodávateľmi budovať partnerské vzťahy a starostlivo vyberať nových dodávateľov. Hodnotiť ich so zameraním na zvýšenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riadiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy tak, aby viedli k rastu tvorby hodnoty u obidvoch zúčastnených partnerov a ku korektnej a dlhodobej obchodnej spolupráci. Zároveň  od svojich dodávateľov vyžadovať aktívny a zodpovedný prístup.
  • Zabezpečiť a zlepšovať kvalitu stavebných diel, výrobkov a služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi a na najmodernejšej úrovni. Realizovať produkty a služby v súlade s požiadavkami systému integrovaného manažérstva tak, aby sme zabraňovali nepriaznivým environmentálnym dopadom z našich činností a eliminovali nebezpečenstvo a znižovali riziká v oblasti BOZP. Zároveň efektívne využívať a obstarávať majetok, materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých výrobných činnostiach a obmedzovať objem odpadov.
  • Systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovať ich profesionálny rast, odbornosť, zručnosť a v neposlednom rade aj právne povedomie v oblasti systému integrovaného manažérstva.  
  • Zároveň prerokovávať s pracovníkmi a s ich zástupcami otázky kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách a vyzývať ich k spoluúčasti na riešení.
  • Zaisťovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky týkajúce sa prevencie pracovných úrazov, nehôd, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia, ako aj podmienky pre ochranu životného prostredia vrátane prevencie znečistenia.
  • Poskytovať informácie a otvorene komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami o vplyvoch našej činnosti na životné prostredie a v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a spolupracovať so štátnou správou.
  • Pohotovo a flexibilne reagovať na zmeny a dôrazne dbať na praktické uplatnenie právnych predpisov a nových odborných poznatkov, na technický vývoj, potrebné zdroje, očakávania a potreby našich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán v každej oblasti nášho podnikania. Presadzovať dodržiavanie platných predpisov aj u zamestnancov cudzích organizácií.
  • Vychádzať z princípu neustáleho zlepšovania a náš systém integrovaného manažérstva udržovať, rozvíjať a zdokonaľovať pre zvýšenie jeho výkonnosti a zlepšenie nášho environmentálneho správania

Podpísaná politika SIM

Politika ochrany klímy

Záväzky BOZP