BEZPEČNOSŤ V OBLASTI IT

Bezpečnostné princípy v oblasti informačných technológií u HOCHTIEF SK vychádzajú z nasledujúcich dokumentov a právnych predpisov.

 • zákon na ochranu osobných údajov č.101/2000 sb. v platnom znení
 • ČSN ISO/IEC 17799 Informačné technológie - Súbor postupov pre riadenie informačnej bezpečnosti
 • ČSN ISO/IEC TR 13335 Informačné technológie - Smernica pre riadenie bezpečnosti IT
 • štandardy HOCHTIEF pre prácu v oblasti informačných technológií

Cieľom jednotlivých opatrení realizovaných v rámci bezpečnostnej stratégie HOCHTIEF SK je predovšetkým:

 • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky systému
 • minimalizácia rizika zlyhania systému
 • zabezpečenie integrity systému a informácií
 • zabezpečenie maximálnej dostupnosti systému
 • zabránenie poškodeniu aktív a narušeniu činnosti spoločnosti
 • zabránenie strate, modifikácii a zneužitiu informácií
 • ochrana dôverných a tajných informácií
 •  ochrana obchodného tajomstva

Hlavné bezpečnostné princípy používané u HOCHTIEF SK a slúžiace k dosiahnutiu vyššie spísaných cieľov sú:

 • zabezpečenie fyzickej bezpečnosti jednotlivých častí systému
 • zabezpečenie ochrany systému pred havarijnými stavmi
 • zabezpečenie havarijných opatrení vrátane zmluvného zabezpečenia opráv kritických prvkov systému
 • zálohovanie a archivácia údajov
 • jednoznačná identifikácia každého užívateľa systému účtom a heslom
 • prístup do Internetu pre užívateľa WAN iba cez jedno miesto chránené Firewallom
 • používanie priebežne aktualizovaného antivírového software na všetkých serveroch i počítačoch
 • antivírová kontrola elektronickej pošty
 • riadenie prístupu užívateľov k údajom pomocou prístupových oprávnení
 • dvojúrovňové zabezpečenie kritických údajov a elektronickej pošty - šifrovanie