VS Teplý Vrch, Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu

  • VS Teplý Vrch, Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu VS Teplý Vrch, Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu
  • VS Teplý Vrch, Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu VS Teplý Vrch, Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu

Lokalita:

Teplý Vrch

Investor:

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Realizácia:

Združenie HOCHTIEF CZ, organizačná zložka Slovensko a Combin Banská Štiavnica s.r.o.

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodárske

Doba výstavby:

06/2015 – 09/2015

Popis:

Jedná se o rekonštrukciu vodnej stavby Teplý Vrch. Účelom stavby je zabezpečenie vyššieho prietoku rozšírením bezpečnostného priepadu v kombinácií s prehĺbením časti spádiska a sklzu. Stavba pozostáva hlavne:

  •  zo zemných prác, při ktorých bude potrebné vyhĺbiť približne 3165 m3 jám a rýh
  • z búracích prác železobetónových konštrukcii v objeme 1130 m3
  • zo zhotovenia železobetónových konštrukcii v množstve 1390 m3
  • z úpravy povrchov sanačnými maltami na ploche 650 m2.
  •