HOCHTIEF

Valaská, Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Lokalita:

katastrálne územie Valaská, Hronec, Podbrezová

Investor:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Realizácia:

„Združenie Valaská S-T-H“ (SMS a.s., TuCon, a.s., HOCHTIEF CZ a.s.)

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodárske stavby

Doba výstavby:

09/2017 – 09/2020

Popis:

Predmetom projektu je dobudovanie kanalizácie v obci Valaská, vybudovanie kanalizácie v obci Hronec s následným čistením na čistiarni odpadových vôd v obci Valaská a Hronec. V obci Valaská budú vybudované nové kanalizačné zberače pre splaškovú kanalizáciu, existujúce zberače jednotnej kanalizácie budú ponechané len pre dažďové vody zo striech a miestnych komunikácií. Pre domy, ktoré sú situované pod úrovňou miestnych komunikácií a nie je možné ich napojiť do gravitačnej kanalizácie budú vybudované spoločné prečerpávacie stanice.

Parametre projektu:

 - výstavba gravitačnej kanalizácie DN 200, DN 300 – 12 194 m,

 - počet realizovaných domových prípojok 563 ks,

 - realizácia výtlačného potrubia v dĺžke 2 412 m,

 - preložka vodovodu v dĺžke 2 766 m,

 - výstavba prečerpávacích staníc v počte 9 ks,

 - intenzifikácia ČOV Valaská (500 EO),

 - výstavba ČOV Hronec (1400 EO).