Votice, Výrobní hala Strom Telecom

23.4.2014

Admin

Pro investora STROM telecom vyrůstá ve Voticích nová hala. Účelem stavby je vybudování montážní haly v přízemí, expedičního skladu také v přízemí a hlavního skladu v patře nad montážní halou.

Votice, Výrobní hala Strom Telecom

Pro investora STROM telecom vyrůstá ve Voticích nová hala. Účelem stavby je vybudování montážní haly v přízemí, expedičního skladu také v přízemí a hlavního skladu v patře nad montážní halou.

Informace:

Lokalita: Votice
Investor: Strom Telecom
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nová hala
Doba výstavby: 09/2005 - 12/2005
Popis Hlavním cílem je soustředění elektronické výroby a souvisejících činností ze stávajících nevyhovujících prostor do nových kvalitativně i kvantitativně odpovídajících ploch s možností budoucího rozšíření výroby. Jedná se o výrobu široké škály malých a středních sérií atypických elektronických a elektrotechnických komponent podle požadavků zákazníka pro různé elekomunikační, IT, řídící zařízení a systémy, dále pro automobilový průmysl, zvukovou techniku apod. a to včetně montáže, kompletace, oživení a testování funkcí.

Stavba se nachází v Klášterní ulici (Votice) ve stávajícím areálu STROM telecom. Místo určené k zastavění navazuje na stávající objekt výškové budovy a výrobní halu, ležící severně od výškové budovy. Pod objektem výrobní haly jsou provedeny inženýrské sítě včetně rekonstruované trasy kanalizace stávající výškové budovy, přeložek rozvodů NN. Stavba vzhledem ke svému umístění vyžaduje přeložky silnoproudých kabelů stávajících objektů a realizaci nové trafostanice a přípojky "VN" k této stanici.

Objekt je navržen jako dvoupodlažní, kde půdorys a tvar se plně přizpůsobuje danému prostoru, logistická niveleta stávajících objektů je shodná s niveletou navrženého expedičního skladu a montážní haly. Dvoupodlažní objekt zapadá objemově do stávajícího prostředí. Stavebním zásahem nedojde k likvidaci stávající zeleně, naopak je snahou dalších kroků po sjednocení projevu návazných objektů a objektů stávajících. Stavba je umístěna na nezastavěných částech pozemků uvnitř stávajícího areálu podniku. Jedná se o stavbu začleněnou do stávající zástavby v rámci areálu, která bude přistavěna k jihovýchodnímu průčelí stávající vícepodlažní budovy. Hlavní část navrhovaného objektu tvoří lomené prizma montážní a skladové haly. Vzhledem ke stálému vývoji a změnám v technologickém vybavení obdobných objektů, je navržen objekt s minimálním počtem sloupů a maximálních rozponech konstrukce.

Obdobně architektonické pojetí objektu vychází z nutnosti umožnit změny ve vnitřním členění prostor. Proto je uvažováno s pásy oken s meziokenními vložkami a postupně bude sjednocován charakter architektonického projevu areálu. Okenní pásy jsou výškově odlišné - dle vnitřních funkcí (montážní hala, administrativa, sklady).Fasáda je navržena jako skládaný plášt v barevné kombinaci tvořenými metalizovanými lamelami, aby architektonický projev získal vyšší kvalitu. Navrhovaný objekt bude nepodsklepený, se třemi nadzemními podlažími, krytý plochými střechami. První podlaží (1.NP - vstupní) a třetí podlaží (2.NP - poslední) budou jako plnohodnotná podlaží zaujímat celý půdorys navrhované přístavby. Druhé podlaží (mezipatro) bude realizováno pouze v části půdorysu. Převážná část půdorysu 1.NP navrhované přístavby budovy bude tvořena výrobní halou elektroniky spolu s místnostmi tomuto provozu náležejícími (kancelář, mezisklad výroby, rozvodna NN, kompresorovna, denní místnost, příslušné komunikační prostory).

Další část půdorysu 1.NP navrhované přístavby bude tvořit mezisklad expedice s místnostmi tomuto provozu náležející ( kancelář, příjem/expedice, příslušné komunikační prostory ). šatny, hygienické prostory a sklady prádla pro přístavbu výrobní budovy budou umístěny v 1.NP stávající vícepodlažní budovy. Na úrovni vestavby mezipatra budou umístěny prostory související s provozem výrobní haly: jedná se o technickou místnost, archiv, strojovnu vzduchotechniky, jednací místnost, administrativní místnost (event. sklad), příslušné komunikační a hygienické prostory. Ve 2. NP navrhované přístavby bude převážnou část půdorysu zaujímat hlavní sklad materiálu, dále pak sklad obalů a odpadů. Na této úrovni budou současně umístěny 3 kanceláře, dále pak příslušné komunikační a hygienické prostory. Vertikální komunikaci v navrhované přístavbě bude zajišťovat jednak stávající schodiště situované ve stávající sousedící vícepodlažní budově, jednak nově budované schodiště spojující 1., mezipatro a 2.NP přístavby.

V přístavbě je navržen jeden výtah spojující 1.NP a 2.NP.Pro logistiku dopravy materialů a komponentů výroby je objekt doplněn skladovacím výtahem KARDEX o celkové nosnosti 60 000kg. Vstupy do přístavby jsou navrženy na úrovni 1.NP, a to na severovýchodním, respektive jihozápadním průčelí. Základní nosný systém objektu je navržen nehořlavý - železobetonový skelet kombinovaný s cihelnými vyzdívkami. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely TT, v případě menších rozpětí železobetonové stropní panely SPIROLL. Střešní krytina je navržena fóliová Sika, uložená na tepelné izolaci na bázi minerálních vláken. Okna se předpokládají plastová, vnitřní dveře dřevěné, vrata kovová. Podlahy převážně průmyslové betonové, ve vybraných prostorech s antistatickou stěrkou,komunikační prostory,soc.jádra,šatny a vestavky keramická dlažba. Podhledy v prostorách se zvýšeným požadavkem na čistotu jsou kovové se spec.zatěsněním včetně světel do čistých prostor. Dostavba areálu sestává z dvoupodlažní trojlodní haly a jednopodlažní dvoulodní haly. Do dvoupodlažní haly je navržen v části plochy vestavek. Haly jsou konstruovány z těžkého skeletu. Skelet je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Paty sloupů jsou vetknuty do kalichu v hlavě pilot. Sloupy jsou opatřeny krátkými konzolami pro osazení průvlaků. Stávající železobetonové pilíře při výškové budově budou využity pro nový skelet haly s doplněnými ocelovými rámy ,které tvoří nosnou kci u stávající výškové budovy. Dvoulodní jednopodlažní hala bude mít železobetonové prefa sloupy a průvlaky. Ty budou ve tvaru obráceného T s průběžným ozubem. Na horním líci stropních panelů obou hal bude provedena železobetonová monolitická ztužující a vyrovnávací membrána. Obvodový plášť je systému skládaného pláště s pohledovými lamelami PFLAUM obou. Nosné stěny jsou založeny na železobetonových pasech uložených na hlavy pilot.