Praha, Národní integrované středisko řízení letového provozu

22.4.2014

Admin

Projekt Národní integrované středisko řízení letového provozu v Praze Jenči je svým objemem největší stavební akcí v dějinách ŘLP ČR, s. p.

Praha, Národní integrované středisko řízení letového provozu

Projekt Národní integrované středisko řízení letového provozu v Praze Jenči je svým objemem největší stavební akcí v dějinách ŘLP ČR, s. p.

Informace:

Lokalita: Praha 6, Jeneč
Investor: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 7/2003 - 05/2005
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 8 860 m2
Obestavěný prostor: 129 243 m3
Parkoviště: 446 míst
Popis Letecká doprava v České republice prodělává období dynamického rozvoje. Moderní komunikační technologie umožnily vybudovat nové středisko řízení letového provozu mimo areál letiště, poblíž obce Jeneč v areálu dnešního vysílacího střediska vzdáleného cca 6 km od Ruzyně. Hlavním účelem střediska bude poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru ČR a na letišti v Praze. Zároveň jsou zde navrženy prostory pro ostatní útvary podniku tak, aby se vybudovaný areál stal jeho novým sídlem.

Projekt střediska řízení letového provozu je mimořádný již proto, že i v ostatních evropských zemích srovnatelné velikosti je vždy unikátní a jsou zde nainstalovány nejmodernější technologie, které musí být maximálně zabezpečeny a jištěny energeticky, včetně náhradních zdrojů a UPS. Rovněž protipožární a bezpečnostní opatření musí být na nejvyšší úrovni. Zvláště po teroristických akcích na USA v září 2001 bylo nutno věnovat větší pozornost zabezpečení objektu, což se dílčím způsobem promítlo i do původně více otevřené koncepce objektu. Projektová příprava prošla řadou peripetií od prvních skic, studií a modelů a mnohahodinovými diskusemi, jak s týmem investora, tak v rámci celého projekčního týmu až do realizace.

Vlastní středisko je komponováno jako soubor objektů řazených podél centrální severojižní osy, na jejímž základě se odvíjejí jednotlivé funkce, prostory a bezpečnostní zóny. Hlavní průčelí tvoří pětipodlažní zaoblený administrativní objekt, ve tvaru prohnutých spojených křídel, kterým proniká prosklená vstupní hala otevřená do volného prostoru horních podlaží, jež jsou ve střední části propojena galeriemi. Oblouková prosklená severní fasáda se zrcadlí v klidné vodní ploše. Na vstupní partii navazuje velkoryse dimenzovaný prostor prosklené střední haly - komunikační a společenské centrum objektu. Prostor pasáže tvoří zároveň vnitřní zahradu s prvky krátkodobé relaxace i v podmínkách nepříznivého českého klimatu. Z pasáže jsou přístupná dvoupodlažní příčná křídla přisazená k jižní fasádě administrativní budovy. Zde jsou navrženy stravovací, společenské a rehabilitační prostory. Hlavní sálové prostory jsou umístěny v samostatném provozně-technickém bloku, který je koncipován jako kompaktní hmota, která navazuje na podélnou osu pasáže. V přízemí je umístěn centrální technologický sál (CST) a nad ním provozní sál (ATS). Sál ATS je strategickým jádrem komplexu, má plochu cca 950 m2 , která umožňuje umístění potřebného počtu pracovišť i částečnou rezervu pro jejich případný nárůst v budoucnosti. V provozním sále bude v budoucnu při plném obsazení pracovat 80-90 zaměstnanců v průběhu jedné směny. Rozmístění jednotlivých pracovišť je sestaveno do skupin podle charakteru činnosti – oblastních, přibližovacích a ostatních tak, aby jednotlivá pracoviště tvořily logické celky. Pro exkurze je navržena prosklená galerie umístěná ve 3. NP nad vstupem do sálu. Obslužné a kancelářské prostory jsou situovány po obvodu sálů. Většina pracovišť je tak orientována do okolní zeleně. Mimo vlastní provozní objekt je navržen samostatně stojící energoblok, rozdělený na dvě části a pohledově odcloněn zelení.

Architektonický výraz komplexu by měl vyjadřovat vztah k letectví použitím technicistních materiálů. Prosklené plochy v kombinaci s přírodně eloxovaným hliníkem se se uplatňuje zejména na administrativní budově a na transparentním plášti a zastřešení atria. Pro vnější opláštění objektu jsou použity zavěšené prosklené systémové konstrukce doplněné u exponovaných částí o předsazený systém horizontálních žaluzií s možností plynulé regulace intenzity denního světla. Prosklené hmoty schodišť a zimních zahrad jsou zaskleny probarveným kaleným sklem v zeleném odstínu. Plné části fasád jsou opláštěny hliníkovými panely v dezénu patinované mědi a u provozní části vlnitým plechem stříbrného odstínu. Střechy, jsou materiálově odlišně pojaty u provozního objektu, kde jsou svým tvarem vykonzolované římsy a krytinou v technickém výrazu, zatímco pohledové střechy prostředních pavilonů jsou částečně ozeleněné.

Nedílnou součástí projektu je řešení zabudovaného a volného interiéru. V rámci zabudovaného interiéru jsou navrženy akustické obklady stěn v důležitých prostorách, jednoduché prvky recepčních a obslužných pultů, variabilní posuvné stěny apod. Zvláštní pozornost byla věnována interiérovému řešení sálu ATS se zřetelem na osvětlení, akustiku a celkové vnímání prostoru. Vytvoření speciálního pracovního prostředí a mikroklimatu je dosaženo použitím přímého denního osvětlení s možností regulovaného zastínění okenních otvorů vnějšími žaluziemi a slunolamy a tím rozptýlení pronikajícího denního světla. Přes minimální potřebu intenzity denního světla má personál sálu kontakt s parkově upravenou zelení areálu. Umělé osvětlení je řešeno zavěšenými svítidly se složkou přímého a nepřímého světla. Svítidla jsou variabilně přestavitelná a plynule stmívatelná. Rovněž řešení vzduchotechniky a chlazení sálu je řešeno s ohledem na charakter pracovišť. Páteřní rozvody VZT jsou vedeny pod stropem přízemí a vertikálními šachtami zakončenými podlahovými výústkami do sálu. Sál má zdvojenou instalační podlahu roštové konstrukce, krytou kazetovým zátěžovým kobercem a výtvarně zpracovaný akustický podhled. Instalační prostor nad pohledem je částečně pochozí. Stěny sálu jsou obloženy ve spodní úrovni akustickými panely a nad nimi je sádrokartonový obklad se štěrbinovými tvárnicovými rezonátory na podélných stěnách sálu. Barevné ladění sálu vychází z požadavků na charakter práce. Projekt volného interiéru zahrnuje vybavení celého střediska nábytkem od standardních kanceláří přes kanceláře managementu a společenské prostory až po speciální nábytek v provozní části. Design a barevnost nábytku oživí základní barevné ladění interiéru. Koncepce interiérů IATCC předpokládá rovněž instalaci uměleckých děl v hierarchii řazení prostorů směrem od hlavního vstupu k jednotlivým funkčním částem.

Celý komplex budov je založen vzhledem k sprašovému podloží na pilotách. Nosné konstrukce jsou převážně železobetonové monolitické. Monolitický skelet o rozponech 7,2 m je použit u administrativní budovy i provozního objektu. Zde jsou vzhledem k množství instalací navrženy ve velké míře zdvojené instalační podlahy. V exponovaných partiích střediska jsou navrženy ocelové nosné konstrukce, které jsou výrazným architektonickým prvkem jak v exteriéru, tak v interiéru. Ocel se uplatňuje zejména v pasáži, kde přiznaná konstrukce vytváří spolu se skleněnými plochami dojem lehkosti, transparentnosti a propojení s exteriérem. Tažené prvky a prvky ztužení jsou navrženy z rektifikovatelných prutů DETA. Podobně je využita ocel i u zavěšené obloukové fasády prosklené jižní partie administrativní budovy. Ocelová konstrukce je navržena i pro zastřešení sálu ATS, kde jsou ocelové obloukové příhradové nosníky na rozpon 29,5 m. Prostor mezi vazníky je využit jako revizní a instalační podlaží. Přesah střechy s pevnými slunolamy je podepřen čtveřicí ocelových sloupů, které vytváří tzv. „vysoký řád“.

Objekt střediska je vybaven řadou technologií, které umožní nepřetržitý provoz i v případě výpadku dodávky energií. Objekt je napájen elektrickou energií ze dvou nezávislých zdrojů. Kromě toho jsou strategické systémy zálohovány diesely a UPS. Riziko vzniku požáru je eliminováno v celém komplexu stabilním hasicím zařizením včetně plynového hašení v sálech. Z hlediska bezpečnosti je komplex rozdělen do tří zón s diferencovaným kartovým přístupovým systémem monitorovaným z centrálního dispečinku. Z tohoto sálu (BMS) je řízen a monitorován chod celého střediska.

Komplex je zakomponován do areálu stávajícího vysílacího střediska, které je obklopeno kvalitní zelení s prvky anglického parku. Nové sadové úpravy, vodní plochy a drobná architektura propojují obě části areálu a dotváří tak přírodní relaxační zázemí střediska.