Praha, Administrativní komplex Trianon

22.4.2014

Admin

HOCHTIEF CZ zahájil realizaci projektu O.P.B.H. – Office Park Budějovická HOCHTIEF – s názvem Trianon. Jak napovídá jeho název, budova bude stát na pražském Budějovickém náměstí.

Praha, Administrativní komplex Trianon

HOCHTIEF CZ zahájil realizaci projektu O.P.B.H. – Office Park Budějovická HOCHTIEF – s názvem Trianon. Jak napovídá jeho název, budova bude stát na pražském Budějovickém náměstí.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: HOCHTIEF Development Czech Republic
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 05/2007 - 1Q 2009
Hlavní ukazatele Počet nadzemních podlaží – hlavní trakt 8
Počet nadzemních podlaží – zadní křídla 5 – 6
Počet nadzemních podlaží – nárožní dominanta 11 + 1
Počet podzemních podlaží 4
Celkový obestavěný prostor cca 127 860 m3
Celková zastavěná plocha 3 156 m2
Popis Trianon je komerční administrativní budova, která bude mít v úrovni parteru vstupní haly, provozy stravování pro zaměstnance i veřejnost a komerční pronajímatelné plochy. V horních patrech pak budou pronajímatelné kancelářské prostory. Objekt bude vybaven třípodlažním podzemním parkovištěm.

Osmipodlažní hlavní trakt budovy odděluje obytnou výstavbu od Budějovického náměstí. Část k obytné výstavbě je doplněna čtyřmi pětipodlažními křídly, která vybíhají z hlavního traktu a zjemňují předěl mezi obytným územím se sídlištní klidovou zelení a hlavní hmotou objektu. Tři z křídel mají výrazně ustupující 6. podlaží. Budově dominuje jedenáctipodlažní věž, která vytváří kompoziční prvek nárožní dominanty. Je ukončena ustupujícím 12. technickým podlažím s věžními hodinami. Věž je opláštěna skleněnou dvojitou fasádou. Výškově nepřesahuje budova okolní zástavbu. Maximální výška nárožní věže je 46,2 m.

Objekt je zastřešen plochými střechami. Na střechách v 5. nadzemním podlaží a části 9. nadzemního podlaží budou založeny zelené extenzivní střešní zahrady. Na ostatních střechách budou vysazeny druhy rostlin snášející sucho.

Čelní fronta budovy v ulici Budějovické a Vyskočilově je v úrovni parteru doplněna řadou komerčních pronajímatelných ploch - obchodů. Přivítá je zejména veřejnost, pro kterou budou přístupné z nástupního chodníku podél Budějovického náměstí. Parter před hlavní fasádou bude doplněn alejí stromů, parkovacím zálivem a drobným mobiliářem. Chodník bude vydlážděný kamennou mozaikou, do které budou vloženy pruhy z desek tmavého kamene ukončené zapuštěným chodníkovým svítidlem. Stromy budou opatřené litinovou stromovou mříží. Mezi stromy budou v pravidelném rastru kamenné lavice s dřevěným sedákem.

Součástí projektu je i park, založený v zadní části budovy. Plochy zeleně vybíhají až do dvorů objektu a začleňují stavbu do okolí. Jsou doplněny výsadbou nízkých keřů a trvalek v geometrických ornamentech.