HOCHTIEF

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

21.3.2017

Michal Talian

Lokalita:

katastrálne územie Bojná a Veľké Dvorany

Investor:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

Realizácia:

HOCHTIEF SK s.r.o.

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodárskě stavby

Doba výstavby:

01/2017 – 05/2018

Popis:

Vybudovanie stokových sietí (gravitačné/výtlačné potrubie) vrátane domových kanalizačných prípojok, výstavba prečerpavacích staníc slúžiacich pre odvádzanie splaškových vôd z priľahlých nehnuteľností v obci Bojná, ktoré budú odvadzané do čistiarne odpadových vôd Bojná