Velké Meziříčí, Protipovodňové opatrenia

Informace:

Lokalita: Velké Meziříčí
Investor: Povodí Moravy s.p.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 11/2012 - 7/2014
Popis

Vybudování systému protipovodňových opatření chránících město před stoletou vodou.

Projekt zahrnoval úpravy koryt řek Oslavy a Balinky. Výstavba protipovodňových zídek v délce 1,5 km na toku Balinka a 2 km na toku Oslava. Zídky jsou železobetonové a v místech přejezdů či vstupů do toku jsou použity mobilní hrazení. Dále na toku Oslava došlo k demolici stávajícího jezu a výstavbě nového vakového jezu, kterým je možné regulovat výšku hladiny v nadjezí. V části nadjezí a podjezí se odtěžovaly sedimenty z vodního toku Oslava a také na Balince se odtěžily sedimenty v místě před náměstím. V areálu společnosti NKT Kables se zdemoloval stávající most a postavil nový most přes Oslavu. V části nad a pod mostem bylo zrealizováno opevnění břehů pomocí kamenných pohozů a záhozů.

Galerie: