Svitavy, Protipovodňová opatření

23.4.2014

Admin

Svitavy budou chráněny proti 50ti leté vodě.

Svitavy, Protipovodňová opatření

Svitavy budou chráněny proti 50ti leté vodě.

Informace:

Lokalita: Svitavy
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Doba výstavby: 09/2003-12/2005
Hlavní ukazatele Zabezpečení lokality proti 50ti leté vodě.
Popis Účelem stavby je zajistit ochranu intraviánu města Svitavy v úseku staničení řeky Svitavy v délce 2 km. Koryto se opevňuje kamenným záhozem, respektive parapetními protipovodňovými zídkami obloženými kamenem v místech s minimální možností rozšíření koryta mimo dnešní trvalý zábor.

Vlastní tvar koryta co nejvíce respektuje charakter Svitavy v tomto úseku.Je prováděna kyneta šířky 1 m s oboustrannými bermami a šikmými svahy.V místech kde to nepovolují prostorové poměry je berma jednostranná případně jsou bermy vypuštěny úplně. Stavbou protipovodňové ochrany dojde také ke zlepšení estetické stránky koryta Svitavy. Vytvořením kynety v korytě o šířce 1 m dojde ke koncentraci minimálních průtoků a tím se zmírní zahnívající procesy v širokém dně ze splašků do koryta Svitavy a odpadnou nepříjemné pachy.

Břehy koryta jsou ohumusovány a osety travou. V některých úsecích je úprava koryta provedna s protipovodňovými ochrannými betonovými parapetními zídkami případně pravoúhlými ochrannými zdmi v celkové délce cca 1500 m. Jde o úseky, kde pobřežní vlastníci pozemků mají své pozemky až po hranu koryta a ochrana jejich pozemků není jinak možná.