Sedlec-Prčice, Čistírna odpadních vod a kanalizace

23.4.2014

Admin

V dvojměstí Sedlec-Prčice dochází k výstavbě kanalizační sítě a čistírny odpadních vod za finančního příspěvku Evropské unie.

Sedlec-Prčice, Čistírna odpadních vod a kanalizace

V dvojměstí Sedlec-Prčice dochází k výstavbě kanalizační sítě a čistírny odpadních vod za finančního příspěvku Evropské unie.

Informace:

Lokalita: Sedlec-Prčice
Investor: Město Sedlec-Prčice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1, AQUACONSTAV
Doba výstavby: 09/2005 - 07/2006
Hlavní ukazatele 1.stavba - Rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod
2.stavba – Kanalizace v Sedlci
3.stavba – Kanalizace v Prčici
celková délka kanalizace v Sedlci: cca 5.643 mb
celková délka kanalizace v Prčici: cca 4.841 mb
Popis 1.stavba - Čistírna odpadních vod Sedlec – Prčice

Účelem rekonstrukce je dosažení takových podmínek čištění, aby byly trvale dosahovány požadované a reálné účinky čištění odpadních vod a to i při vyšších přítocích a to i dešťových odpadních vod. Rekonstrukce ČOV umožní čistit současné i reálné výhledové ( k roku 2020 ) množství a znečištění odpadních vod, které odpovídá cílové kapacitě 2550 ekvivalentních obyvatel. Úpravy a rozšíření stávající čistírny nerespektují stávající technologii, budou ale v max.míře využity všechny stávající objekty. Je navržen systém nízkozatížené, kontinuálně protékané aktivace s nitrifikací a s denitrifikací, s novým strojně technologickým vybavením hlavní technologické linky (HTL) a se simultánním srážením fosforu. Intenzifikace je navržena tak, aby jakost čištěných odpadních vod vypouštěných do vodoteče byla v souladu s vodohospodářským rozhodnutím a v souladu s platnými předpisy, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

2.stavba – Kanalizace v Sedlci

Jedná se o vybudování nové kanalizace v k.ú.Sedlec a Uhřice. Odpadní vody z města budou napojeny na kanalizační stoky, kterými budou svedeny na čistírnu odpadních vod v Sedlci, kde dojde k dokonalé likvidaci. Kanalizace v Sedlci je řešena jako kombinovaná

3.stavba – Kanalizace v Prčici

Stavba realizována na pozemcích k.ú. Prčice a Sedlec. Jedná se o vybudování nové oddílné kanalizace v Prčici, odpadní vody budou napojeny na kanalizační stoky, kterými budou svedeny na čistírnu odpadních vod v Sedlci, kde dojde k jejich dokonalé likvidaci