HOCHTIEF

Praha, ÚČOV

2.5.2014

Admin

Praha, ÚČOV

Lokalita: Praha
Investor: Magistrát hl. m. Prahy
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 10/2013 - 12/2017
Popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - nová vodní linka (NVL)“.

Práce zahrnují následující etapy:

  1. provedení projektových činností (včetně poskytnutí inženýrských a souvisejících služeb) spočívajících ve zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu NVL
  2. provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb za účelem získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu NVL, povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, rozhodnutí o uvedení stavby NVL do zkušebního provozu, kolaudačního souhlasu, včetně zpracování potřebné dokumentace a provedení veškerých dalších činností za účelem získání potřebných povolení
  3. realizace kompletní stavební a technologické části stavby NVL včetně provozování stavby NVL v režimu Fáze A zkušebního provozu
  4. provozování stavby NVL v režimu Fáze B zkušebního provozu

Zajímavým je samotný koncept čistírny, který nenarušuje prostředí Tróje v okolí zoologické zahrady vysokými železobetonovými konstrukcemi, které by plnily ochrannou funkci ÚČOV před povodní. Veškeré nádrže nové vodní linky budou dle požadavku na estetiku okolí umístěny pod zem, zakryty železobetonovou stropní deskou a konečná ochrana čisticí funkce bude zajištěna vodotěsným uzavřením veškerých prostor linky. Tímto způsobem bude provoz ÚČOV zajištěn do 20leté úrovně hladiny Vltavy. Nad stropní deskou čisticí linky bude později vybudován park.

Zvýšený bude nárok na zajištění konstrukcí proti vztlaku vody z Vltavy a plavebního kanálu. V uzavřeném prostoru čistící linky hrozí vysoké riziko tvorby agresivní kyseliny sírové, což může mít negativní vliv na betonový povrch nádrží a zdraví osob obsluhujícího personálu. Problém vztlaku bude řešen ukotvením dna nádrží do podloží, dopady tvorby kyseliny sírové budou potlačeny důmyslným systémem větrání prostor a využitím speciálních betonů.