Praha, Terminál Sever 2 - Prst "C"

24.4.2014

Admin

Prst C je návazností na Prst A a B a má oddělit cestující z odletové a příletové haly.

Praha, Terminál Sever 2 - Prst "C"

Prst C je návazností na Prst A a B a má oddělit cestující z odletové a příletové haly.

Informace:

Lokalita: Praha 6, Ruzyně
Investor: Česká správa letišť, s. p.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8, ŽS Brno
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 09/2003-07/2005
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor 85 000m3
Zastavěná plocha 53 195 m2
Popis Staveniště vlastního Prstu C a dalších objektů je vlevo od stávajícího Terminálu 1 Sever. Staveniště druhého celku ČKV a ČOV Sever je cca 250-300m za hlavní odletovou dráhou směrem na obec Kněževes. Prst C je součástí nového Terminálu 2 Sever, jehož plánované investiční náklady jsou ve výši 10mld Kč.

Prst C je pokračováním započaté koncepce nástupních prstů A, B. Specifikum Prstu C je vzájemné oddělení cestujících na příletu a cestujících na odletu (respektování tzv. Schőngenských dohod). Prst C je navržen jako třípodlažní objekt nad obdélníkovým půdorysem (cca 222,5m x 35,5m, průměrná výška 16m). 1PP je na úrovni letištní plochy. 1NP a 2.NP jsou předsazená podlaží. Prst C je přímo napojen na Terminál 2 Sever. Se spojovacím objektem je Prst C propojen rampou na podlaží 1.NP.

Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách (d=600-1200mm). Základy tvoří monolitické základové patky, hlavice a základové pasy z části monolitické z části prefabrikované. Hlavním nosným systémem je prefabrikovaný železobetonový skelet s příčným nosným systémem, který tvoří sloupy, průvlaky a trámy. Strop nad 1.PP je na prefabrikovaných sloupech (d=600mm) tvořen příčnými průvlaky a podélnými trámy na nichž jsou filigránové desky s dobetonávkou. Strop nad 1NP tvoří podélné ŽB prefabrikáty uložené na prefa sloupech, na těchto průvlacích jsou uloženy ocelové nosníky na nichž jsou uloženy trapézové plechy, které jsou přebetonovány. Zastřešení nad 2.NP je z části ploché a z části obloukové, tvořené ocelovými nosníky, na než je uložen trapézový plech. Na střeše jsou některá zařízení TZB (CHL a VZT).

Opláštění objektu: z části prosklená fasáda, z části obklad hliníkovým plechem (cca 50:50). Součástí Prstu C je 10ks nástupních mostů s vlastním pohonem.

Jako součást Prstu C je stavba kolektoru, který probíhá podél spojovacího objektu, Terminálu 2 Sever a dále po odbavovací ploše. (Kolmo na podélnou osu Prstu C na rozhraní Prstu C a Terminálu 2 Sever). Základní údaje: délka cca 330m, obdélníkový průřez 2,1m x 2,4m, tloušťka 300mm, průměrná hloubka dna kolektoru 6,5m. Kolektor je proveden jako železobetonový monolitický z vodostavebného betonu, založen na vrstvě zhutněného štěrkopísku a vrstvě podkladního betonu.

ČKV a ČOV Sever (dále jen ČOV) – jedná se o II. a III.etapu výstavby, přičemž II.etapa výstavby

zahrnuje úpravy na stávající ČOV a III.etapa rozšíření stávající ČOV včetně dalších úprav vyvolaných rozšířením (jako např. přeložky kanalizace, elektro, objízdné komunikace atd.).

II.etapu tvoří úprava stávající nádrže (56m x 19m) vbetonováním přepážek, výstavba dvoupodlažního objektu filtrace (4,5m x 6,5m) a vlastní technologie, jež je co do rozsahu dodávky II.etapy stěžejní. III. etapu tvoří výstavba dvou velkých monolitických, železobetonových nádrží založených na mikropilotách průměru 200mm (první nádrž: 41m x 43m, průměrné hloubky 7m; druhá nádrž: 44m x 14m, průměrné hloubky 7m), výstavba přivaděče dešťových vod, vnitroareálové komunikace a stěžejní dodávky vlastní technologie.