Bratislava, Komplexné zabezpečenie kvality komunikácií

Informácie:

Lokalita:

Bratislava

Investor:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotovitel:

Združenie HOCHTIEF SK s.r.o., MBM-GROUP, a.s.,

Typ stavby:

Dopravné stavby

Doba výstavby:

05/2017 – 05/2021

Popis:

Predmetom zákazky sú udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách (ciest I. až III. triedy, miestnych komunikáciách I. a II. triedy) na území Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku. Súčasťou zákazky je aj vyspravenie porušených povrchov priľahlých chodníkov, opravy betónových zastávok MHD, výškové úpravy vývodov inžinierskych sietí – mreží vpustov, poklopov dažďovej kanalizácie, úpravy obrubníkov pri vozovkách, chodníkoch ako i záhonových obrubníkov, prídlažby, dláždenie plôch, asfaltovanie plôch a priľahlých priestranstiev prípadne ich novým vybudovaním (vpusty, vsakovačky, jednotlivé prípojky a odvodňovacie žľaby).

Galéria: