HOCHTIEF

POLITIKA SYSTÉMU INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť HOCHTIEF SK je moderná stavebná spoločnosť, ktorá sa svojou činnosťou sústreďuje na realizáciu stavebných projektov v oblasti pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstva.

Vrcholový manažment spoločnosti, v nadväznosti na implementované systémy manažérstva kvality (ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) stanovuje tieto základné zásady systému integrovaného manažérstva, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

 • Považovať spokojnosť zákazníkov za hlavný ukazovateľ a trvale zlepšovať služby, ktoré poskytujeme a produkty, ktoré dodávame.
 • Zabezpečiť kvalitu stavebných diel, výrobkov a služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi a na najmodernejšej úrovni.
 • Hodnotiť našich dodávateľov so zameraním na zvýšenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riadiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy tak, aby viedli k rastu tvorby hodnoty u obidvoch zúčastnených partnerov a ku korektnej a dlhodobej obchodnej spolupráci.
 • Systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovať ich profesionálny rast, odbornosť a zručnosť a v neposlednom rade aj právne povedomie v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Realizovať produkty a služby v súlade s požiadavkami v oblastiach kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých výrobných činnostiach a obmedzovať objem odpadov.
 • Udržiavať poriadok na staveniskách a na pracoviskách.
 • Vyžadovať od svojich dodávateľov aktívny a zodpovedný prístup ku kvalite, k ochrane životného prostredia a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 • Komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami o vplyvoch našej činnosti na životné prostredie a v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a spolupracovať so štátnou správou.
 • Dôrazne dbať na praktické uplatnenie všetkých legislatívnych, technických a organizačných opatrení identifikovaním bezpečnostných rizík a prevencie.
 • Predchádzať nehodám, pracovným úrazom a chorobám z povolania dodržiavaním platných predpisov o BOZP, o ochrane životného prostredia a vo vzťahu ku kvalite a presadzovať ich dodržiavanie aj u zamestnancov cudzích organizácií.
 • Zabezpečovať všetky potrebné zdroje pre fungovanie a zlepšovanie nášho systému integrovaného manažérstva.

Politika ochrany klímy.