Rating HOCHTIEF VSB a. s.

19.12.2002

Admin

Rating HOCHTIEF VSB a. s.

19.12.2002

Admin

Ratingová agentura CRA Rating Agency, a.s., afilace světové ratingové agentury Moody´s Investors Service, dokončila k 5. 12. 2002 hodnocení společnosti HOCHTIEF VSB a. s. (dále také Společnost) a udělila této Společnosti následující CRA Rating: 

dlouhodobý mezinárodní rating Baa 
dlouhodobý lokální rating czA- 
krátkodobý rating czP-2 


Z komentáře k ratingovému hodnocení společnosti HOCHTIEF VSB a. s. vyjímáme: 

Při posouzení minulého a současného hospodaření Společnosti bylo kladně hodnoceno zejména její tržní postavení a silná vyjednávací pozice ve vztahu k subdodavatelům. Pozitivní úlohu sehrála rovněž dokončená integrace do nadnárodní skupiny HOCHTIEF, vyvážená struktura zákazníků, systém řízení Společnosti a sjednané úvěrové linky. Omezující faktory lze, vyjma nižší úrovně vlastního kapitálu Společnosti, hledat spíše na straně trhu. Pro stavební sektor je charakteristická špatná platební morálka finálních zákazníků, jež vytváří neustálý tlak na řízení cash flow. 

Zhodnotili jsme očekávaný vývoj akciové společnosti HOCHTIEF VSB, který bude ovlivňován postupným regionálním rozšiřováním působnosti a snahou Společnosti více se prosadit v segmentu dopravní infrastruktury, což by mělo eliminovat dokončování státní zakázky spojené se stavbou Jaderné elektrárny Temelín. Mezi limitující faktory hodnocení řadíme zejména vysokou konkurenci v odvětví, vytvářející tlak na ziskové marže, a jeho cyklický vývoj. 

Relativně vysoký objem prací vykonávaných subdodavateli však riziko nedostatečného krytí fixních nákladů při případné recesi v odvětví snižuje. Za faktory podporující hodnocení lze dále označit vlastnickou strukturu Společnosti se silným strategickým partnerem, kvalifikovaný management a systémové řízení rizik. 

Akciová společnost HOCHTIEF VSB se z původní regionální firmy zaměřené především na vodohospodářské a průmyslové stavby a výstavbu Jaderné elektrárny Temelín (JETE) vyvinula do jedné z největších univerzálních stavebních skupin v České republice. 
Současným majoritním vlastníkem společnosti je německý HOCHTIEF AG s téměř 95% podílem na jejím základním kapitálu. Společnost se snaží v maximální možné míře využívat výhod plynoucích z integrace do jednoho z největších koncernů působících na evropském stavebním trhu. 

Jednou ze silných stránek Společnosti je vyvážená struktura jejích zákazníků. Nejvýznamnější oblastí hlavní činnosti Společnosti jsou občanské a bytové stavby. Zakázky z tohoto segmentu se na celkových výkonech skupiny 
HOCHTIEF VSB podílí z více než 50 % a projevuje se zde především rychlý rozvoj ve výstavbě a rekonstrukcích administrativních a obchodních center. Druhý největší podíl na výkonech mají průmyslové stavby s 26 %. Do této skupiny lze zařadit mimo jiné dokončovací práce na Jaderné elektrárně Temelín a další stavby pro energetiku a petrochemii. 

České stavebnictví lze charakterizovat jako sektor s vysoce konkurenčním prostředím. V případě Společnosti se konkurenční tlak ještě zvýší plánovaným rozšířením jejích aktivit v oblasti dopravní výstavby. I v dalších obdobích lze očekávat pokračování konjunktury stavební výroby ve většině zemí střední a východní Evropy včetně ČR, kde je potenciálem budoucího růstu především výstavba bytů a dopravní infrastruktury. 
Skupina HOCHTIEF VSB vykázala v roce 2001 konsolidovaný zisk ve výši 84,7 mil. Kč při celkových výkonech přesahujících 4,8 mld. Kč. Společnost vykazuje vyšší celkovou zadluženost, nicméně v úvěrové zadluženosti lze sledovat pozitivní trend vývoje. Cílem HOCHTIEF VSB je podnikat bez využívání úvěrových prostředků. 
Společnost je dostatečně likvidní, což je podporováno sjednanými úvěrovými a garančními linkami. Podnikání v silně konkurenčním prostředí, kde je silný tlak na ziskové marže, se pak stává limitujícím faktorem pro budoucí zvyšování rentability.