Praha 11 získá nové velkokapacitní hlídané parkoviště

25.9.2006

Admin

Garáže pro parkování 375 osobních vozidel (z toho 20 míst je pro vozidla osob se sníženou pohyblivostí) vyrostou na Chodově - mezi ulicemi Vojtíškova, Láskova a Roztylská. V září letošního roku zahájí HOCHTIEF VSB, divize 8, výstavbu pro Městskou část Praha 11. Za čtyři měsíce je plánováno dokončení stavby.

Praha 11 získá nové velkokapacitní hlídané parkoviště

25.9.2006

Admin

Garáže pro parkování 375 osobních vozidel (z toho 20 míst je pro vozidla osob se sníženou pohyblivostí) vyrostou na Chodově - mezi ulicemi Vojtíškova, Láskova a Roztylská. V září letošního roku zahájí HOCHTIEF VSB, divize 8, výstavbu pro Městskou část Praha 11. Za čtyři měsíce je plánováno dokončení stavby.

Nové garáže nabídnou otevřená parkovací stání pro osobní automobily ve čtyřpodlažním objektu. Budou navazovat na vozovku v Láskově ulici vjezdovou rampou, širokou 7 m, s podélným sklonem cca 14 %. V místě křížení vozovky s chodníkem pro pěší bude muset dojít ke snížení povrchu chodníku nad úroveň přilehlé vozovky max. na 20 mm a zřízení signálních a varovných pásů z reliéfní dlažby, aby bylo místo dobře přístupné osobám se sníženou pohyblivostí nebo orientací. Do garáží se ale dostanou i z Roztylské ulice od zastávky autobusů. 

Část stávajícího chodníku v úseku mezi vjezdem do garáže a nárožím u Vojtíškovy ulice bude po položení nových inženýrských sítí obnovena v celé skladbě konstrukčních vrstev, včetně asfaltového krytu v původní šířce. Chodník tu zůstane na stejném místě, jen dostane novou zámkovou dlažbu. Podél budovy garáže bude travnatý pruh široký 0,7 m a půlmetrový okapový chodník z betonových dlaždic. 

Podél severozápadní fasády budovy garáže povede nový chodník široký minimálně 2,5 m s krytem z betonové zámkové dlažby. Podél fasády bude v těchto místech také půlmetrový okapový chodník z betonových dlaždic. Na hraně parkoviště a travnaté plochy podél chodníku u severozápadní fasády bude chodníkový betonový obrubník s převýšením 100 mm nad povrchem vozovky parkoviště. Výška chodníku v Roztylské ulici bude u východního nároží budovy garáže upravena tak, aby chodník z betonové zámkové dlažby zapadl do okolního prostředí. 

V přízemí garáží bude u vjezdu vrátnice se sociálním zázemím. Objekt bude vybaven kamerovým systémem, aby bylo vidět i do nejvzdálenějších míst garáží. Tím bude zvýšena bezpečnost zaparkovaných automobilů i jejich posádek. 

Nosnou konstrukci stavby bude tvořit prefabrikovaný skelet. Jeho plošné základy budou nahrazeny pilotami. Vnější fasádní plášť z kovového pletiva bude uchycen na lehké ocelové konstrukci ze svislých stojek. Z vnější strany objektu povedou venkovní ocelová schodiště z ocelových schodnic, zakrytá pozinkovanými plechy. 

Aby mohl být nový objekt postaven, musí dojít k některým stavebním úpravám. Současná zpevněná plocha o rozměrech cca 65 x 56 m bude zrušena stejně jako opěrná zeď podél Láskovy ulice. Rozdíl mezi výškovými úrovněmi bude řešen vysvahováním. Opěrná zídka podél Vojtíškovy ulice a navazující schody do Láskovy ulice budou zachovány - svahování jihovýchodního prostoru se jim přizpůsobí. Počítá se i s dočasným zrušením ohrazené zeleně na severozápadní straně objektu. Po dokončení stavby však bude v celém rozsahu obnovena, a dokonce zvětšena. Ponechána bude zpevněná plocha původního vjezdu z Vojtíškovy ulice, aby bylo možné zajíždět ke kabelové komoře tvárnicové trasy. 

zastavěná plocha (bez navazujících komunikací ) 2 499 m2 
celková plocha parkovacích stání 4 616 m2 
celková plocha vnitřních komunikací v garážích 5 353 m2 
plocha vrátnice a zázemí 25,5 m2 
obestavěný prostor 23 285 m3