HOCHTIEF CZ začíná s ražbou tunelu mezi Lochkovem a Radotínem na stavbě části vnějšího silničního okruhu kolem Prahy

4.12.2006

Admin

Štola dostane jméno Marie Slavnostní zahájení ražby tunelu mezi Lochkovem a Radotínem na stavbě 514, tj. části vnějšího silničního okruhu kolem Prahy, se koná 4. prosince 2006. Po akci budou zahájeny ražby tunelu, který prochází horninovým masívem mezi lochkovským a radotínským portálem.

HOCHTIEF CZ začíná s ražbou tunelu mezi Lochkovem a Radotínem na stavbě části vnějšího silničního okruhu kolem Prahy

4.12.2006

Admin

Štola dostane jméno Marie Slavnostní zahájení ražby tunelu mezi Lochkovem a Radotínem na stavbě 514, tj. části vnějšího silničního okruhu kolem Prahy, se koná 4. prosince 2006. Po akci budou zahájeny ražby tunelu, který prochází horninovým masívem mezi lochkovským a radotínským portálem.

Na stavbě bude nepřetržitě pracovat kolem stovky stavbařů a velké množství specializované stavební techniky. Pracovní činnosti budou náročné na koordinaci jednotlivých dílčích etap, jako je provádění trhacích prací, průběžné odtěžování zeminy, následná betonáž v obou rourách – stoupající třípruhové (délka 1670 m) a klesající dvoupruhové (délka 1600 m). V blízkosti stavby bude vybudována dočasná mobilní betonárna, která usnadní jinak velmi komplikovanou dopravu odpovídajícího množství betonu. 

Část tunelů, která není dostatečně hluboko pod terénem, bude betonována v otevřené jámě a po dokončení opět zasypána zeminou. Zbytek trasy, cca 1300 m, bude ražený novou rakouskou tunelovací metodou, která maximálně využívá nosných vlastností horninového masívu. Metoda umožňuje optimalizovat proces ražby a zabezpečit výrubu, a tím snižuje náklady na výstavbu. Při provádění ražeb pomocí trhavin nebo pomocí tunelovacího bagru je nutné stále sledovat a vyhodnocovat chování masívu nejen v místě tunelu, ale i na povrchu. Podle získaných údajů je také možné operativně přizpůsobit rychlost postupu ražeb a nasazení jistících prostředků. 

Štolu bude podle tradice chránit Sv. Barbora, křesťanská patronka horníků, dělostřelců a pracovníků s trhavinami. Její dřevěnou sošku během slavnostní akce posvětí přítomný farář a pronese modlitbu za úspěšné dokončení stavebních prací. Aktu bude přítomna patronka tunelu, Ing. Marie Nádvorníková, zástupkyně Sv. Barbory po dobu jeho stavby. Podle ní bude tunel pojmenován – dostane jméno Marie. 

Stavba tunelů mezi Lochkovem a Radotínem byla zahájena v červnu letošního roku a její dokončení je plánováno na závěr roku 2008. Po ní bude následovat instalace technologie, která by měla trvat do října roku 2009. 

Další technické údaje o stavbě: 
Vyražená hornina 310 000 m3 
Konstrukční beton 90 000 m3 
Betonová výztuž 9 000 t 
Množství trhaviny 200 t 
Stavební jáma hloubených tunelů 230 000 m3 
Zpětný zásyp hloubených tunelů 130 000 m3
Plocha výrubu dvoupruhové roury 100 m2 
Plocha výrubu třípruhové roury 136 m2