ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o. spĺňa všetky požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1505, ktorým sa menia prílohy I, II a III a nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.

Overenie Environmentálneho vyhlásenia vykonal akreditovaný environmentálny overovateľ SGS Slovakia spol. s r.o. dňa 16. apríla 2021.

Následne Slovenská agentúra životného prostredia ako príslušný orgán pre EMAS v SR zaregistrovala spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o v schéme EMAS v rozsahu činností NACE kódov 41.20, 42.11, 42.13, 42.91, 42.99, 43.11, 43.99 pod registračným číslom SK – 000050 s platnosťou do 16. apríla 2024.

Environmentálne vyhlásenie 

Osvedčenie o registrácii EMAS